Szervezeti és működési szabályzat

EGYBESZERKESZTVE

SZENTGOTTHÁRD, 2013. május 31.

I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETE

1. Az intézmény neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum

Az intézmény típusa:
- Könyvtár: középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, ellátórendszeri központ, alapellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár
- Múzeum: közérdekű muzeális kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed a szentgotthárdi kistérség területére.

2. Az intézmény alapítója: Járási Tanács Szentgotthárd

Az intézmény fenntartója:
Városi Önkormányzat Szentgotthárd
Az intézmény felügyeleti szerve:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3. Az intézmény besorolása

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. 4. Az intézmény alaptevékenysége:

4.1. Alaptevékenység: TEÁOR:

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység

4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:

9101: könyvtári, levéltári tevékenység
9102: múzeumi tevékenység

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése:

180000 Nyomdai, és egyéb sokszorosítási tevékenység
581100 Könyvkiadás
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. A könyvtár működési területe:

Telephelyei:

  • Szentgotthárd-Farkasfa
  • Szentgotthárd-Jakabháza
  • Szentgotthárd-Rábafüzes
  • Szentgotthárd- Rábatótfalu
  • III. Béla Szakképző Iskola könyvtára

Tagintézménye:

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.6.

6. Az alap- és a kiegészítő tevékenység forrásai:

Fenntartói támogatás
költségvetési előirányzat
érdekeltségnövelő támogatás
továbbképzési támogatás
Pályázati támogatás

Egyéb támogatás
községi önkormányzatok dokumentumvásárlási támogatása
részesedés a Megyei Könyvtári Alapból
adófelajánlás
egyéb

Saját bevétel
alaptevékenységből
kiegészítő tevékenységből
bírságból
ÁFA-visszatérülésből

7. Az alapító okirat kelte, száma:

7/2013. sz. Képviselő-testületi határozat

 

II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE

1. Központi könyvtár
1.1. Olvasószolgálat
1.1.1. Felnőtt részleg
1.1.1.1 Felnőtt kölcsönző
1.1.1.2. Folyóirat-olvasó és médiatár
1.1.2. Gyermekrészleg
2. Fiókkönyvtárak
3. Kistérségi könyvtári szolgáltatóhelyek
4. A III. Béla Szakképző Iskola könyvtára
5. Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Könyvtárigazgató
1.1. Igazgatóhelyettes
1.2. Olvasószolgálat
1.2.1.Felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai
1.2.2.Gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa
1.2.3 Médiatár és folyóirat-olvasó olvasószolgálatos könyvtárosai
1.2.4 Fiókkönyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosa
1.3. Kistérségi könyvtáros
1.3.1. Ellátórendszeri könyvtárosok
1.4. Iskolai könyvtári feladatot ellátó könyvtáros
1.5.1. Múzeumi tárlatvezető
1.5.2. Gondnok

1. Könyvtárigazgató

A könyvtár egyszemélyi vezetője a könyvtárigazgató.

Hatásköre:
Gyakorolja a munkáltatói jogkört.
Elkészíti az igazgatóhoz tartozó dolgozók munkaköri leírását.
Kezeli a könyvtár dolgozóinak személyi anyagát.
Előkészíti és lebonyolítja a bérfejlesztéseket, átsorolásokat, jutalmazásokat.
Elkészíti az SZMSZ-t, a Könyvtárhasználati és az Iratkezelési szabályzatot.
Elkészíti a Kollektív Szerződést.
Összeállítja a szabadságolási ütemtervet.

Feladatköre:
Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Elkészíti a könyvtár éves munkatervét és a beszámoló jelentést az előző évi munkáról.
Összeállítja a könyvtár költségvetését.
Külső szerveknél képviseli a könyvtárat.
Biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket.
A munkatársak bevonásával meghatározza a könyvtári szolgáltatások körét, a térítéses szolgáltatások mértékét, kidolgozza a szükséges fejlesztések tervezetét.
Kapcsolatot tart a társintézményekkel.
Irányítja és szakmailag ellenőrzi az olvasószolgálat és a módszertan munkáját.
Részt vesz a könyvtár bibliográfiai és tájékoztató munkájában, szükség szerint helyettesít az olvasószolgálatban.
Szervezi a könyvtár rendezvényeit, közreműködik a lebonyolításukban.
Pályázatokon való részvétellel anyagi eszközöket szerez a könyvtár dokumentumállománya  és technikai eszközei fejlesztéséhez, a szolgáltatások bővítéséhez és színvonalának javításához, egyes rendezvények lebonyolításához.

Felelőssége:
A könyvtárigazgató egyszemélyben anyagilag és büntetőjogilag felelős a könyvtár vagyonáért.
Felelős a könyvtári törvényben meghatározott feladatok teljesítéséért.

1.1. Igazgatóhelyettes
Az igazgatóhelyettest a munkatársak véleményének kikérése után az igazgató bízza meg.
A könyvtárigazgató távollétében teljes felelősséggel ellátja a vezetői teendőket.
Szakmailag irányítja és ellenőrzi a könyvtárban folyó feldolgozó munkát.
Összeállítja a leltározások ütemtervét.
Elkészíti a helyetteshez tartozó dolgozók munkaköri leírását.
Elkészíti a Munkavédelmi és a Tűzvédelmi utasítást, megszervezi a szemléket.
Elkészíti a könyvtár Gyűjtőköri és Katalógusszerkesztési szabályzatát.
Közreműködik a könyvtár fejlesztési tervének, munkatervének összeállításában, a szakmai pályázatok elkészítésében, a költségvetés összeállításában.

1.2. Olvasószolgálat

1.2.1. A felnőtt részleg olvasószolgálatos könyvtárosai
Fő feladatuk a kölcsönzés és a tájékoztatás által az olvasók dokumentum- és információs igényeinek kielégítése.
A saját gyűjteményt meghaladó igényeknél más könyvtárak szolgáltatásaival biztosítják az olvasók kéréseit.
Segítik az olvasókat az információszerzésben a különböző adatbázisokból és tájékoztatóeszközökből. 
Vezetik a folyóiratnyilvántartást, szükség esetén elvégzik a reklamálást.
Felügyelik az olvasóterem rendjét, az olvasói lekérdezőhelyek technikai berendezéseit.
Közhasznú információkat nyújtanak. Gondoskodnak a közhasznú hirdetmények elhelyezéséről a kölcsönzőtérben.
Feladatuk naprakészen vezetni a felnőtt részleg olvasószolgálati nyilvántartásait.
Részt vesznek a felnőtt részleg állománygyarapító munkájában.
Közreműködnek a munkatervek és a beszámolók összeállításában.
A feldolgozó könyvtáros irányítása mellett végzik a felnőtt részleg olvasói cédulakatalógusainak építését és a katalógusgondozást.
Az igényeknek megfelelően irodalomkutatást végeznek. 
Ajánló tematikus bibliográfiák összeállításához anyagot gyűjtenek, figyelik az aktuális évfordulókat, alkalomszerűen könyvkiállítást és bibliográfiát készítenek hozzá.
Kapcsolatot tartanak a csoportos felhasználói körökkel, számukra foglalkozást szerveznek.
Részt vesznek a könyvnépszerűsítésben és a könyvtár propaganda tevékenységében.
Részt vesznek a könyvtár rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában.

1.2.2. A gyermekrészleg olvasószolgálatos könyvtárosa
Fő feladata a könyvtárhasználók dokumentummal és információval való ellátása, az ifjúság olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelése.
Egyénileg foglalkozik az olvasókkal, irányítja olvasási kultúrájuk fejlődését.
Segíti a könyvtárhasználókat a különböző tájékoztatóeszközök használatában és kezelésében.
Felügyeli a gyermekkönyvtár technikai eszközeinek használatát.
Kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, foglalkozásokat, programokat szervez számukra a gyermekkönyvtárban.
Könyvtárismertető, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat, mesefoglalkozásokat, igény szerint egyéb foglalkozásokat szervez és tart a gyermekeknek.
Rejtvényfüzetek összeállításával és értékelésével hozzájárul az olvasóvá neveléshez, az ifjúság könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításához.
Programok szervezésével törekszik közösségi hellyé tenni a gyermekkönyvtárat.
Gondoskodik a könyvtárhelyiségek esztétikus dekorációjáról, a könyv- és a könyvtárpropaganda hatékony eszközeinek alkalmazásáról.
Részt vesz a gyermekrészleg állományának gyarapításában.
Építi a gyermekkönyvtár katalógusait, végzi a hangzódokumentumok feltárását, építi a katalógusukat.
Állománygondozást végez a gyermekkönyvtárban és a zeneműtárban.
Előkészíti és szervezi az író-olvasó találkozókat a gyermekkönyvtárban.
Részt vesz a könyvtár bibliográfiai tevékenységében, esetenként önállóan ajánló bibliográfiákat állít össze az iskolai rendezvényekhez, évfordulókhoz, megemlékezésekhez kapcsolódóan.
Közreműködik a könyvtár éves munkatervének összeállításában, adatokat gyűjt a gyermekrészlegről és a zeneműtárról az éves beszámolókhoz, vezeti az olvasószolgálati nyilvántartásokat.
Bekapcsolódik a helyismereti gyűjtemény feltáró munkájába.

1.2.3. Folyóirat-olvasó és médiatár olvasószolgálatos könyvtárosa
Ellátja a hírlapolvasó felügyeletét.
Kölcsönzi a periodikumokat, videókazettákat, hangzó dokumentumokat.
Segíti az olvasókat az információszerzésben, tájékoztató feladatot lát el: 
- a hírlapok, folyóiratok
- az av-dokumentumok
- a különgyűjtemények tekintetében (helyismereti gyűjtemény, szlovén és német gyűjtemény, EU-s gyűjtemény)
Vezeti a nyilvántartásokat.
Kapcsolatot tart a csoportos felhasználókkal, házi kölcsönzést végez a Gondozóházban.
Közreműködik a munkatervek, beszámolók készítésében.
Az igényeknek megfelelően irodalomkutatást végez, ajánló bibliográfiát állít össze.
Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában.
Bekapcsolódik a helyismereti gyűjtemény feltáró munkájába.
Részt vesz az egyedi naplók vezetésében.
Végzi a hagyományos és a videodokumentumok, a periodikumok címleltárba vételét.
Szereli az új könyveket és a videodokumentumokat.
Állománygondozó munkát végez a felnőtt részlegben.
Folyamatosan figyeli és javítja a videokazetták címkéit.
Kötésre készíti elő a folyóiratokat és a rongált könyveket.
Részt vesz az állományellenőrzésben, elkészíti a törlési jegyzékeket.
Részt vesz a területi feladatok ellátásában, a fiók- és ellátórendszeri könyvtárak leltározási munkáiban.

 

1.2.3. Fiókkönyvtáros

Ellátja a négy fiókkönyvtárban az olvasószolgálati feladatokat

Segíti a könyvtárhasználókat a tájékozódásban

Előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése

Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése a fiókkönyvtárakban

Ismertetők készítése nyomtatott formában az új beszerzésekről a nem hagyományos dokumentumok körében.

Könyvtárközi kérések közvetítése a központi könyvtárba

A fiókkönyvtárak könyvgyűjteményének alakítása: rendelés, érkeztetés, katalogizálás 

Állományellenőrzés, selejtezés a fiókkönyvtárakban

Közművelődési feladatok a fiókkönyvtárakban

Foglalkozások szervezése a gyerekeknek

Kulturális programok szervezése a felnőtt korosztály számára

Helyismereti munka

Takarítás a fiókkönyvtárakban

A folyóirat-raktár kezelése

 

1.3. Kistérségi könyvtáros

Végzi az ellátórendszer dokumentumgyarapítását.

Építi a raktári és a letéti katalógusokat, vezeti a letéti nyilvántartásokat, végzi a könyvtárak közötti könyvcserét, gondoskodik a letéti könyvtárak állományának tervszerű alakításáról.

Szereli, gondozza a letéti állományt, előkészíti kötésre a rongált dokumentumokat.

Végzi illetve irányítja a letétek állományellenőrzését, elvégzi az átadó leltárakat, gondoskodik a tervszerű és alkalmi állományapasztásról.

Ellenőrzi a községi könyvtárak felszereltségét, javaslatot tesz az esetleges felújításokra, eszközbeszerzésre, ellenőrzi a nyitva tartást és a nyilvántartások vezetését.

Kapcsolatot tart az ellátórendszerbe tartozó könyvtárak fenntartóival, javaslatot tesz a könyvtár működésére, elkészíti az elszámolást az ellátórendszerbe juttatott dokumentumokról.

Szervezi a községi könyvtárak rendezvényeit.

Részt vesz a helyismereti gyűjtemény alakításában, szükség esetén helyettesít a felnőtt olvasószolgálatban.

Közreműködik a könyvtár állománygyarapító és -apasztó tevékenységében, a munkaterv és a beszámolók összeállításában. 

Összegyűjti és elkészíti a könyvtár éves statisztikai jelentéseit.

 

 

1.3.2. Ellátórendszeri könyvtárosok

A városkörnyék községi könyvtáraiban megbízási díjas vagy részfoglalkozású könyvtárosok dolgoznak.

Fő feladatuk a dokumentumkölcsönzés, az olvasói igények feltérképezése és közvetítése a központi könyvtár felé.

Feladatuk a raktári rend megtartása a szabadpolcon, az olvasók alapfokú tájékoztatása, a helyben ki nem elégített olvasói kérések továbbítása.

Közreműködnek a letéti állomány alakításában, javaslatot tesznek a letéti állomány fejlesztésére, a szolgáltatások körének bővítésére, a folyóiratbeszerzésre.

Kapcsolatot építenek ki a könyvtárat fenntartó  önkormányzattal.

Közreműködnek a rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

 

1.4. Iskolai könyvtári feladatot ellátó könyvtárosok

 

Olvasószolgálati feladatok

Kölcsönzés

Tájékoztatás

Irodalomkutatás

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtár-pedagógiai feladatok

Könyvtárhasználati ismeretek oktatása

Könyvtári szakórák megtartása az iskolai könyvtárban

Információkeresés és –hasznosítás oktatása

 

Egyéb iskolai könyvtári feladatok

Kapcsolattartás az iskolában oktató pedagógusokkal

Az iskolai könyvtár szabályzatainak karbantartása

Dokumentumajánlók készítése

Hirdetmények elhelyezése

Kapcsolattartás más iskolai könyvtárakkal, iskolai könyvtári szervezetekkel

 

Szakmai adminisztratív teendők

A nyilvántartások vezetése

Statisztikai adatszolgáltatás

Minden, az iskolai könyvtárral összefüggő adminisztrációs teendő ellátása

 

1.5.1 Múzeumi tárlatvezető

Egyéni és csoportos látogatók számára a kiállításokon tárlatvezetés

1.5.2 Gondnok

Megbízási tevékenység a múzeumi körlet rendben tartására, a biztonsági rendszerek felügyeletére

 

IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE

 

1. A könyvtár vezetése

A könyvtár élén az igazgató áll, aki a könyvtár ügyeiben önállóan és egyéni felelősséggel dönt az érvényes jogszabályok keretei között.

A könyvtár igazgatója tevékenységében a könyvtár részlegeiben dolgozókra támaszkodik.

A könyvtárigazgató helyettese az igazgatóhelyettes.

Az igazgatóhelyettes a könyvtár igazgatójának távollétében az átruházott jogkörön valamint az SZMSZ-ben meghatározott kereteken belül teljes felelősséggel jár el a könyvtár ügyeiben, és önállóan dönt a hozzá tartozó részleg(ek) irányításában.

 

2. A könyvtár képviselete

A könyvtár képviseletét a külső szervek felé a könyvtárigazgató önállóan látja el. Ezt a jogkörét esetenkénti meghatalmazással átruházhatja.

A könyvtár dolgozói csak olyan keretek között folytathatnak tárgyalásokat, amely ügyekben döntési joguk van. A döntési jog hiányában csak a döntési joggal rendelkező felettes külön megbízása alapján lehet eljárni.

Jogi képvislet körében a könyvtárigazgató, távolléte esetén az igazgatóhelyettes az érvényes jogszabályok keretein belül képviseli az intézményt, és ezen tevékenysége során egyszemélyben aláírásra jogosult.

 

3. Az aláírás rendje

A könyvtár nevében aláírásra a könyvtár igazgatója, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes jogosult, valamint azok a személyek, akiket beosztásuknál fogva a könyvtárigazgató felruház aláírási joggal az egyes ügyekben (postai küldemények átvétele, könyvtárközi ügyintézés, folyóirat-reklamálás).

Cégszerűen az intézmény nevében a könyvtárigazgató és az igazgatóhelyettes írhat alá.

A kinevezéseket, azok módosítását az igazgató írhatja alá.

 

4. Kötelezettségvállalási jog

Kötelezettségvállalási jog a könyvtár igazgatóját, távollétében a helyettesét illeti meg.

Gazdasági, pénzügyi kötelezettségvállalás csak a GAMESZ illetékesének ellenjegyzése után érvényes.

 

5. A bélyegzők használata

Cégbélyegzésre a könyvtár megnevezését feltüntető körbélyegzőt kell alkalmazni. Cégbélyegzőt csak azon az ügyiraton lehet használni, amelyen az aláírásra jogosultak neve és aláírása szerepel.

A könyvtárban használt bélyegzők:

    fejbélyegző

    iktatóbélyegző

    tulajdonbélyegző

 

    Gyermekrészleg

    Fiókkönyvtár

    Ellátórendszer                                 feliratú bélyegző a gyűjteményrészi

    Olvasószoba                                                        irányításra

    Kézikönyvtár

    Helyismereti gyűjtemény                                                      

    További kiadást lásd a szerzőnél

 

6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök:

könyvtárigazgató

könyvtárigazgató-helyettes

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

 

1. Felnőtt részleg, olvasószolgálat

A felnőtt részleg a délelőtti és a délutáni nyitva tartás miatt kétműszakos.

A délelőtti műszak munkaideje 8.00-tól 16.00-ig tart, a délutáni műszak munkaideje 10.00-tól 18.00-ig tart, hetente történő váltással, dolgozónként heti 40 órában.

A szombati nyitvatartáskor az olvasószolgálati feladatok ellátása ügyeleti rendben történik.

 

2. Gyermekrészleg 

A gyermekkönyvtár egyműszakos, délutáni nyitva tartással működik. Az olvasószolgálati műszak 9.30-tól 17.30-ig tart, napi 8, heti 40 órában.

 

3. Hírlapolvasó és médiatár

A folyóirat-olvasó 8.00-tól 17.00 óráig üzemel. Délelőtti és délutáni váltással látják el a feladatot a kijelölt könyvtárosok.

 

4. Fiókkönyvtárak

A négy fiókkönyvtár használati szabályzatban megállapított nyitvatartási idejében látja el a fiókkönyvtáros a szolgáltatást keddtől szombatig tartó munkarendben.

 

5. Kistérségi könyvtárak

A kölcsönzést a szolgáltatóhely fenntartója által megbízott könyvtáros látja el külön megállapodás szerinti időben (legalább heti 2 alkalommal, összesen heti 6 órában).

 

6. Iskolai könyvtár

Az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint heti 15 órában.

 

5. Egyéb könyvtáros szakalkalmazottak 

munkaideje heti 40 óra. A nyitva tartáson kívüli munkaidőt a könyvtárigazgató szabályozza a munkaidő-beosztás szerint. A feladatelosztást a munkaköri leírások tartalmazzák.

 

 

VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI KAPCSOLATAI

 

1. Függőségi kapcsolatok

A függőségi kapcsolatokat a szervezeti felépítés határozza meg. A függelmi vonalak lefelé az utasítások útját, ellenkező irányban a véleményezési jogkört jelentik.

A munkával kapcsolatos észrevételeket, véleményeket, javaslatokat a fenti út betartásával kell érvényesíteni.

 

Kivételt képeznek az alábbi esetek:

- a kiadott utasítás az intézmény és a társadalom érdekeit sérti

- a kiadott utasítás törvénybe ütköző cselekedetet von maga után

- személyes jellegű panaszok, kérelmek előterjesztésekor.

 

2. A hatáskör és felelősség általános szabályai

A részlegekben dolgozók az ügyek intézéséhez, a feladatok végrehajtásához olyan hatáskörrel rendelkeznek, amelyet a munkaköri leírás feladatkörükbe utal.

A részlegekben dolgozók felelősek a hozzájuk tartozó részleg működéséért, a számukra meghatározott feladatok és utasítások végrehajtásáért.

Minden dolgozó felelősa törvényesség betartásáért és a tudomására jutó hivatali titok megtartásáért.

 

3. A szakmai kapcsolatok és az együttműködés általános elvei

A szakmai kapcsolatok megbeszélés- vagy javaslattevő jellegűek lehetnek.

Olyan értkezletet, amelyen határozatok születnek, csak a könyvtárigazgató rendelhet el.

Szakmai kérdésekben az egyes részlegek dolgozói javaslatot tehetnek megbeszélés összehívására.

 

VII. ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI KÉRDÉSEK

 

1. A munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói feladatokat a könyvtárigazgató látja el a Közalkalmazotti törvény, a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján.

 

2. A fegyelmi és kártérítési jogok gyakorlása

Fegyelmi és kártérítési ügyekben a Kjt., a MT. és a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója jár el.

 

3. Kapcsolattartás a hírközlő szervekkel

A könyvtár nevében a hírközlő szerveknek szóbeli vagy írásos tájékoztatást, felvilágosítást a könyvtár igazgatója vagy helyettese adhat.

A tájékoztatás valódiságáért az illetékesek személyes felelősséggel tartoznak.

 

4. A továbbképzéssel és a beiskolázással kapcsolatos további szabályozás

4.1. A továbbképzési és a beiskolázási tervet, valamint annak módosítását kezdeményezheti valamennyi szakalkalmazott, illetve a közalkalmazotti képviselő.

Egyeztetési és véleményezési joga a közalkalmazotti képviselőnek, döntési joga a munkáltatónak van.

4.2. A továbbképzéssel és abeiskolázással kapcsolatos alapelvek

4.2.1. A továbbképzések megvalósításakor elsőbbséget élveznek a szakmai jellegű képzések.

4.2.2. A továbbképzésben résztvevő dolgozó 200 óráig munkaidő-kedvezményben részesül a tanfolyam, illetve a vizsga idejére.

4.2.3. A továbbképzésekkel kapcsolatban felmerülő költségvállalás a normatív támogatással arányban áll.

4.2.4. A beiskolázásra kerülő dolgozóval a kedvezményekről, a részvétel feltételeiről egyéni megállapodás készül a továbbképzés megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal.

 

 

VIII. A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS JOGOK ÉS

         KÖVETELMÉNYEK

 

1. A könyvtár valamennyi dolgozójára vonatkozó előírások

Minden dolgozó köteles a munkájával kapcsolatos szakmai, általános és helyi ismereteket, utasításokat, szabályokat megismerni és azokat betartani.

Köteles saját munkáját úgy megszervezni, hogy a legnagyobb hatékonysággal, optimális eredményt érjen el.

Köteles a munkájával kapcsolatos határidőket betartani.

Köteles munkatársaival együttműködni a feladatok végrehajtásában.

 

2. A vezető beosztású dolgozókra vonatkozó előírások

Az intézménynél magasabb vezető a könyvtár igazgatója, vezető beosztású dolgozó az igazgatóhelyettes.

A vezető beosztású dolgozók kötelesek:

- biztosítani a munkahelyi demokrácia feltételeit

- közreműködni a szabályzatok, utasítások kidolgozásában

- a vezetésük alá tartozó részlegekben egyszemélyi felelősséggel eljárni

- a munkafegyelmet betartani és betartatni

- az intézményi vagyon megőrzését és védelmét betartani és betartatni

- az intézmény dolgozóinak szabadságolási ütemtervét összeállítani

 

IX. SZABÁLYALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG

 

1. A szabályalkotás rendje

A könyvtárat érintő rendelkezéseket a könyvtár igazgatója és helyettese dolgozzák ki, kikérve a munkatársak véleményét, javaslatait.

A rendelkezések a könyvtárigazgató, egyes esetekben az illetékes felügyeleti szerv jóváhagyása után kerülhetnek kiadásra.

Az egyes rendelkezések a jogszabályokban foglaltaktól, valamint a könyvtári szabályzatok előírásaitól nem térhetnek el.

A könyvtár rendelkezései:

- szabályzatok: a könyvtárra vonatkozó általános érvényű és kötelező előírások

- utasítások: a könyvtár egészét, tevékenységét átfogóan meghatározó, hosszabb

                     időre vonatkozó általános jellegű intézkedések

 

2. A szabályalkotási jogkör elhatárolása

Szabályzatok, utasítások kiadására a könyvtárigazgató és helyettese jogosult.

 

Az igazgató jogosult:

- a Szervezeti és Működési Szabályzat

- a Könyvtárhasználati szabályzat

-  az igazgatóhoz tartozó dolgozók munkaköri leírása

- a Kollektív Szerződés

- az Iratkezelési szabályzat kiadására.

 

Az igazgatóhelyettes jogosult:

- a Gyűjtőköri szabályzat

- a Katalógusszerkesztési szabályzat

- a Munkavédelmi szabályzat

- a Tűzvédelmi utasítás

- az igazgatóhelyetteshez tartozó dolgozók munkaköri leírása kiadására.

 

 

X.  A KÖNYVTÁR PROGRAMJA

 

1. A jövőkép megfogalmazása

 

- Kényelmes, vonzó közösségi hely legyen a könyvtár, az egyéni és a csoportos tanulás színhelye.

- Fejlett információs technológiával rendelkező forrásközpontként működjön.

- Az információk széles köréhez biztosítson hozzáférést.

- Magasan képzett szakemberek szolgáltassák a dokumentumot és az információt, közvetítsék a tudást.

- Fejlessze a használók olvasási és digitális kompetenciáit.

- Biztosítsa az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és a fogyatékkal élők számára.

 

2. A könyvtár célkitűzése

 

A könyvtár célkitűzése, hogy szolgálja a használók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, fejlessze mindazon készségeket és képességeket, amelyek szükségesek a literátori léthez, a digitális írástudáshoz. Segítse az iskolarendszerű oktatást és a felnőttképzést. Legyen vonzó közösségi hely, segítse az életen át tartó tanulást, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét. 

A megye könyvtáraival partnerségben összehangolt fejlesztést valósítson meg az online szolgáltatások kialakítására és igénybevételére.

Biztosítson hozzáférést az információk széles köréhez. Ennek érdekében fejlessze az információs és kommunikációs infrastruktúráját, új, minőségi szolgáltatásokat alakítson ki a központi könyvtárban, fiókkönyvtáraiban és a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyein, javítsa az egyéni és a csoportos tanulás körülményeit, biztosítsa a szolgáltatások igénybevételét a fogyatékkal élők számára. A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztésével növelje a hatékonyságot, új lakossági rétegeket vonjon be a könyvtárhasználók körébe.

Célja az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, a könyvtáros munkatársak sokoldalú képzése.

 

 

3. A könyvtár küldetésnyilatkozata, átfogó célja

 

A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse hozzá a könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, amelyek szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát és értékét. 

A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának. 

Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó tanulást, járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhet.

A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére.

A könyvtár működését a használóközpontúság jellemezze, minőségi szolgáltatást nyújtson mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől és időtől függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival járuljon hozzá a könyvtárhasználók életminőségének javításához.  

A könyvtárban korszerű ismeretekkel, megfelelő információs kompetenciákkal rendelkező könyvtárosok dolgozzanak.

A könyvtár törekedjen partnerségre mind a szakma, mind a kultúra- és információközvetítés más intézményeivel, mind a civil szférával.

 

4. A kulcsfontosságú területek kijelölése, a prioritások meghatározása

 

- minőségfejlesztés

- információs és kommunikációs infrastruktúra

- ütőképes gyűjtemény

- minőségi szolgáltatásbővítés, új technológiák, web 2.0-ás szolgáltatások

- helyismereti szolgáltatások bővítése

- digitalizálás

- versenyképes könyvtárosok

- partnerség a gazdaságos és hatékony működés érdekében

- olvasásnépszerűsítés, kulturális tevékenység

- LLL-támogatás, tudásmegosztás

- mozgókönyvtári ellátás

- esélyegyenlőség

- könyvtári marketing

- a pénzügyi források bővítése

- fizikai feltételek javítása

 

 

5. A könyvtár cselekvési programjának megfogalmazása (rövid távú célok)

 

5.1. A működés fizikai feltételeinek javítása

- kényelmes bútorok

- megfelelő világítás

5.2. IKT-fejlesztés

- IKT eszközök beszerzése

- szoftverbeszerzés

5.3. Szolgáltatásbővítés

- online szolgáltatások

- interaktív könyvtári honlap

- fogyatékkal élők számára biztosított speciális szolgáltatások

- helyismereti szolgáltatások

- az életen át tartó tanulás támogatása programokkal

- digitális tartalmak létrehozása

- ügyfélközpontú szolgáltatások bevezetése

5.4. Olvasás- és szolgáltatásnépszerűsítés

- olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása

- szolgáltatásnépszerűsítő kiadvány készítése

- használóképzés a hagyományos és a digitális írástudás fejlesztésére

5.5. A könyvtárosok képzettségének növelése

- az információs és szakmai kompetenciák fejlesztése

- a nyelvi képzettség növelése

5.6. Kistérségi ellátás

- szolgáltatásbővítés a mozgókönyvtári szolgáltató helyeken

- infrastruktúrafejlesztés a községekben

- kulturális programok szervezése a községekben

5.7. Együttműködés, partnerség

- együttműködés más könyvtárakkal, könyvtári szervezetekkel

- partnerség más kultúraközvetítő szervezetekkel

- nemzetközi kapcsolatok

5.8. Forrásbővítés

- hatékony és gazdaságos működés

- uniós és hazai pályázatok

- támogatók felkutatása

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:

    1. sz. melléklet: A könyvtár szolgáltatásai és a könyvtárhasználat szabályai

    2. sz. melléklet: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum dolgozóinak személyre szóló munkaköri leírása

    3. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat

    4. sz. melléklet: Adatbázis-szerkesztési szabályzat

    5. sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat

    6. sz. melléklet: Munkavédelmi szabályzat

    7. sz. melléklet: Tűzvédelmi utasítás

2. Az SZMSZ mellékleteit képező szabályzatok és utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben a jogszabályi előírások, a belső intézményi megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.

3. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép életbe.