Stratégiai terv

1. Helyzetértékelés

1.1 A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár helyzete

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű lakóhelyi könyvtár, nemzetiségi (német és szlovén) és helyismereti különgyűjteménnyel, kistérségi ellátóközpont (14 település mozgókönyvtári ellátását végzi). Szentgotthárd közigazgatási területén négy fiókkönyvtár működik (Jakabházán, Farkasfán, Rábafüzesen és Rábatótfaluban). A könyvtárban hét fő könyvtáros személyzet dolgozik.

 Információs infrastruktúra:
A Szikla-21 integrált könyvtári rendszerben történik a könyvtár valamennyi szakmai nyilvántartása. 8 Mbit/s letöltési, 514 Kbit/s feltöltési sebességű internet-kapcsolat. Információs infrastruktúra: 16 olvasói terminál, 6 PC, 2 laptop a könyvtárosoknak, internet- és irodai szolgáltatások, hálózati nyomtatók, faxok, fénymásoló, szkenner, prezentációs eszközök (írásvetítő, projektor), rádiós internet-hálózat a rábafüzesi fiókkönyvtárban.

Gyűjtemény:
Az olvasók mintegy 64 ezer könyvből, 1800 bekötött folyóiratból, 2800 kép-, 3000 hangzó, 600 elektronikus dokumentumból válogathatnak, a hírlapolvasóban közel százféle kurrens folyóirat áll rendelkezésre. A teljes állomány 95 %-a elektronikusan feldolgozott, adatai hozzáférhetők helyi hálózaton és távoli eléréssel.

Szolgáltatások:

 • dokumentumkölcsönzés
 • kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
 • tájékoztatás
 • információszolgáltatás helyi építésű és távoli adatbázisokból
 • közhasznú és helyismereti információszolgáltatás
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • előjegyzés, foglalás
 • internet-használat
 • fénymásolás, faxtovábbítás, spirálozás
 • CD-írás, nyomtatás, szkennelés
 • használóképzés
 • kulturális programok szervezése

Az aktív könyvtárhasználók százalékos aránya a szolgálandó közönségből: 15 %

A teljesítménymutatók elemzése

1.2 PGTT (a makrokörnyezet elemzése)

Politikai tényezők:

 • az információs társadalom
 • az Unió által megkövetelt minőségi szolgáltatások kialakítása
 • a jogszabályi háttér megjelenése
 • a szakma megítélése

Gazdasági tényezők:

 • források biztosítása törvények által
 • uniós és hazai pályázati források biztosítása
 • az információ gazdasági jelentőségének felértékelődése
 • versenyképesség a nonprofit szférában

Társadalmi tényezők:

 • a könyvtárak szerepe az életen át tartó tanulás, a felnőttképzés, átképzés elterjesztésében
 • megváltozott a tudás, a műveltség társadalmi megítélése
 • a globalizáció mellett a lokális értékek érvényesítése
 • a kisebbségek igényei
 • megnövekedett szabadidő
 • értékválasztás

Technológiai tényezők:

 • IKT-fejlesztések
 • tartalomszolgáltatás
 • a digitalizálás elterjedése

1.3 SWOT (a mikrokörnyezet elemzése)

Erősségek meghatározása:

 • IKT-fejlesztések
 • bővülő szolgáltatások
 • képzett személyzet
 • pályázati források kihasználása

Gyengeségek számbavétele:

 • alacsony érdekérvényesítő képesség
 • javítandó fizikai körülmények
 • szűkös költségvetés

Lehetőségek megfogalmazása:

 • együttműködés más szervezetekkel és intézményekkel
 • a civil szféra támogatásának megnyerése
 • új források bevonása

Veszélyek feltérképezése:

 • a tudás és a műveltség társadalmi leértékelődése
 • a fenntartó rövid távú céljai
 • az iskolás korosztály olvasási nehézségei

2. A jövőkép megfogalmazása

 • Kényelmes, vonzó közösségi hely legyen a könyvtár, az egyéni és a csoportos tanulás színhelye.
 • Fejlett információs technológiával rendelkező forrásközpontként működjön.
 • Az információk széles köréhez biztosítson hozzáférést.
 • Magasan képzett szakemberek szolgáltassák a dokumentumot és az információt, közvetítsék a tudást.
 • Fejlessze a használók olvasási és digitális kompetenciáit.
 • Biztosítsa az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és a fogyatékkal élők számára.

A könyvtár célkitűzése, hogy szolgálja a használók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, fejlessze mindazon készségeket és képességeket, amelyek szükségesek a literátori léthez, a digitális írástudáshoz. Segítse az iskolarendszerű oktatást és a felnőttképzést. Legyen vonzó közösségi hely, segítse az életen át tartó tanulást, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét.

A megye könyvtáraival partnerségben összehangolt fejlesztést valósítson meg az online szolgáltatások kialakítására és igénybevételére.

Biztosítson hozzáférést az információk széles köréhez. Ennek érdekében fejlessze az információs és kommunikációs infrastruktúráját, új, minőségi szolgáltatásokat alakítson ki a központi könyvtárban, fiókkönyvtáraiban és a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyein, javítsa az egyéni és a csoportos tanulás körülményeit, biztosítsa a szolgáltatások igénybevételét a fogyatékkal élők számára. A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztésével növelje a hatékonyságot, új lakossági rétegeket vonjon be a könyvtárhasználók körébe.

Célja az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, a könyvtáros munkatársak sokoldalú képzése.

3. A könyvtár küldetésnyilatkozata, átfogó célja

A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse hozzá a könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, amelyek szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát és értékét.

A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.

Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó tanulást, járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhet.

A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére.

A könyvtár működését a használóközpontúság jellemezze, minőségi szolgáltatást nyújtson mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől és időtől függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival járuljon hozzá a könyvtárhasználók életminőségének javításához.

A könyvtárban korszerű ismeretekkel, megfelelő információs kompetenciákkal rendelkező könyvtárosok dolgozzanak.

A könyvtár törekedjen partnerségre mind a szakma, mind a kultúra- és információközvetítés más intézményeivel, mind a civil szférával.

4. A kulcsfontosságú területek kijelölése, a prioritások meghatározása

 • minőségfejlesztés
 • információs és kommunikációs infrastruktúra
 • ütőképes gyűjtemény
 • minőségi szolgáltatásbővítés, új technológiák, web 2.0-ás szolgáltatások
 • helyismereti szolgáltatások bővítése
 • digitalizálás
 • versenyképes könyvtárosok
 • partnerség a gazdaságos és hatékony működés érdekében
 • olvasásnépszerűsítés, kulturális tevékenység
 • LLL-támogatás, tudásmegosztás
 • mozgókönyvtári ellátás
 • esélyegyenlőség
 • könyvtári marketing
 • a pénzügyi források bővítése
 • fizikai feltételek javítása

5. A könyvtár cselekvési programjának megfogalmazása (rövid távú célok)

5.1. A működés fizikai feltételeinek javítása

 • kényelmes bútorok
 • megfelelő világítás

5.2. IKT-fejlesztés

 • IKT eszközök beszerzése
 • szoftverbeszerzés

5.3. Szolgáltatásbővítés

 • online szolgáltatások
 • interaktív könyvtári honlap
 • fogyatékkal élők számára biztosított speciális szolgáltatások
 • helyismereti szolgáltatások
 • az életen át tartó tanulás támogatása programokkal
 • digitális tartalmak létrehozása
 • ügyfélközpontú szolgáltatások bevezetése

5.4. Olvasás- és szolgáltatásnépszerűsítés

 • olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása
 • szolgáltatásnépszerűsítő kiadvány készítése
 • használóképzés a hagyományos és a digitális írástudás fejlesztésére

5.5. A könyvtárosok képzettségének növelése

 • az információs és szakmai kompetenciák fejlesztése
 • a nyelvi képzettség növelése

5.6. Kistérségi ellátás

 • szolgáltatásbővítés a mozgókönyvtári szolgáltató helyeken
 • infrastruktúrafejlesztés a községekben
 • kulturális programok szervezése a községekben

5.7. Együttműködés, partnerség

 • együttműködés más könyvtárakkal, könyvtári szervezetekkel
 • partnerség más kultúraközvetítő szervezetekkel
 • nemzetközi kapcsolatok

5.8. Forrásbővítés

 • hatékony és gazdaságos működés
 • uniós és hazai pályázatok
 • támogatók felkutatása

Szentgotthárd, 2009. május